خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

 
نویسنده : سمیه - ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸۳
 

 

ای نوآشنای گرامی !            

 

ترانه ای بخوان که هیچکس نخوانده باشد !

 

فکری بکن که هیچکس هرگز در سر نپرورانده باشد !

 

به جاده ای قدم بگذار که هیچکس گام ننهاده باشد !

 

اشکی بریز که هیچکس برای خدا نریخته باشد !

 

صلح وآرامشی به افراد ببخش که هیچکس به آنان نبخشیده باشد !

 

خود را که در هیچ کجا طلب نمی شوی از او طلب کن !

 

همه را با عشقی که هیچکس احساس نکرده دوست بدار !

 

و شجاعانه با قدرتی مهارناپذیر در نبرد زندگی مبارزه کن .