خدای مهربانم ! خودم را به تو سپردم..تورا به خدایی ات قسم مواظب و مراقبم باش !

خدای من خدای من ای تنها پناه من خدای من...ای تنها تکیه گاه و امید من!  خودم را به تو سپردم... خدایا...تو را به خدایی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 380 بازدید
مهر 97
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
5 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
11 پست
دی 83
6 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
18 پست