ای نوآشنای گرامی !             <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ترانه ای بخوان که هیچکس نخوانده باشد !

 

فکری بکن که هیچکس هرگز در سر نپرورانده باشد !

 

به جاده ای قدم بگذار که هیچکس گام ننهاده باشد !

 

اشکی بریز که هیچکس برای خدا نریخته باشد !

 

صلح وآرامشی به افراد ببخش که هیچکس به آنان نبخشیده باشد !

 

خود را که در هیچ کجا طلب نمی شوی از او طلب کن !

 

همه را با عشقی که هیچکس احساس نکرده دوست بدار !

 

و شجاعانه با قدرتی مهارناپذیر در نبرد زندگی مبارزه کن .

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید